බලන්ගොඩ නගරයෙන් වටිනා ඉඩමක් ඉක්මණින් විකිණීමට ඇත.

බලන්ගොඩ නගරයට ට කිලෝමීටර 10ක දුරින් ද, ප්‍රධාන පාරට මීටර් 10ක දුරින් ද පිහිටි මෙම ඉඩම අක්කර 4‍යි පර්චස් 15කින් සමන්විත වේ. ජල විදුලි පහසුකම් සහිතයි. පිවිසුම් මාර්ගය අඩි 15කි. පර්චසයක් රු 20000 කි

වැඩි විස්තර සදහා විමසන්න – 0715867963, 0764140671

Valuable land for sale in Balangoda.

This land is located in Valigepola area, 10 km from Balangoda town and 10 m from the main road. 4 acres and 15 perches. Electricity, Water facilities are available. The access road is 15 feet. 20,000 per perch.

For more information contact – 0715867963, 0764140671