කොළඹ නගරයෙන් අගනා ඉඩමක් විකිණීමට ඇත.

කොළඹ වේල්ල වීදියෙන් හැරී, මීටර් 50ක් දුරින්, පීර් සායි බූ වීදියේ පිහිටි, ව්‍ය්‍යාපාරික ස්ථානයකට ද ඉතා සුදුසුපර්චස් 5ක අගනා හිස් ඉඩම් කැබැල්ල ඉක්මණින් විකිණීමට ඇත.ජල, විදුලිය පහසුකම් සහිතයි.

වැඩි විස්තර සදහා අමතන්න – 0789935934

Valuable land for sale in Colombo city.

A 5 perch vacant plot of land for sale in Peer Sai Boo Street, 50 meters away from Dam Street, Colombo, with water and electricity facilities.

For more information call – 0789935934