මහනුවරින් අගනා ඉඩමක් ඉක්මනින් විකිණීමට ඇත.

ආකර්ෂණීය පරිසරයක පිහිටා ඇති, මහනුවර නගරයට විනාඩි 15 කින් ලගා විය හැකි මාර්ග 4 කින් සමන්විත. පර්චස් 145 කින් යුත් තේ වගා කරන ලද මෙම ඉඩම කිරිබත්කුඹුර හන්දියේ ( කොළඹ – මහනුවර පාරේ ) සිටකිලෝමීටර 4ක් දුරින් වතුර කුඹුර බස් පාරේ ගොඩ මුදුන හංදියේ පිහිටා ඇත. කදු පල්ලම්, නායයෑම් වලින් තොර, නිවාස ව්‍යාපෘතියකට ද ඉතා සුදුසු ඉඩමකි. ජල, විදුලිය පහසුකම් සහිතයි.

වැඩි විස්තර සදහා අමතන්න – 0789935934

Valuable land for sale in Kandy.

Located in an attractive environment, Kandy has 4 roads that can be reached in 15 minutes. This 145 perch tea cultivated land is located at Godamuduna Junction on Wathura Kumbura Bus Road, 4 km from Kiribathkumbura Junction (Colombo – Kandy Road). Landslides, landslide-free, very suitable for a housing project. Water and electricity facilities.

 

For more information call – 0789935934