කුරුණෑගලින් වටිනා ඉඩමක් ඉක්මනින් විකිණීමට ඇත.

 

කුරුණෑගල, නිකවැරටිය නගරයේ සිට කිලෝමීටර 6ක් දුරින් පිහිටි ( අඹන්පොළ පාරේ ) හුළුගල්ල ග්‍රාමයේ හුළුගල්ලවලව්වට අයත් මනරම් පරිසරයක පිහිටා ඇති අක්කර 6ක නිරවුල් ඔප්පු සහිත තැනිතලා අගනා ඉඩම විකිණීමටඇත. නිවාස ඉදිකිරීමට හෝ පොල්, කජු වැනි බෝග වගා කිරීමට ඉතා සුදුසු ඉඩමකි. ජල, විදුලිය පහසුකම් සහිතයි.

 

වැඩි විස්තර සදහා අමතන්න – 0789935934