මහනුවර නගරයෙන් අගනා තෙමහල් නිවසක් ඉක්මණින් විකිණීමට ඇත.

මහනුවර නගරයට කිලෝමීටර 2ක දුරින්, ප්රධාන පාරට මීටර 200ක දුරින්, පර්චස් 15ක භූමි ප්රමාණයක ඉදිකර ඇති මෙම නිවස ( වර්ග අඩි 4000 ) නිදන කාමර 6කින්, නාන කාමර 3කින් විසිත්ත කාමර 3 කින්, කෑම කාමර3කින් සහ මුළුතැන්ගෙවල් 3කින් සමන්විත වන අතර ජල විදුලි පහසුකම් ද සහිතයි. පිවිසුම් මාර්ගය අඩි 10කි. ( කුලියට දීමටද එකගය )

වැඩි විස්තර සදහා විමසන්න – 0718457494

Valuable three story House for sale in Kandy

Located 2km from Kandy town and 200m away from the main road. House consists by 6 bedrooms, 3bathrooms, 3living areas, 3 dining areas and 3 pantries ( sq.ft 4000 ). Land area is 15 perches. Water, electricity facilities are available.The access road is 10 feet. ( can also considered for rent )

For more information call – 0718457494