කුරුණෑගල නගරයෙන් අගනා දෙමහල් නිවසක් ඉක්මණින් විකිණීමට ඇත. කුරුණෑගල නගරයට කිලෝමීටර 22ක් දුරින් ද, ප්රධාන පාරට මීටර් 700ක් දුරින් ද පිහිටි පර්චස් 34ක භූමි ප්රමාණයක ඉදි කර ඇති මෙම නිවස කාමර 4කින්, නාන කාමරයකින්, සාලයකින්, කෑම කාමරයකින් සහ මුලුතැන්ගෙයකින්, සමන්විත වන අතර පොල් ගස් 12කින් සහ අඹ, කොස් ගස් වලින් ද සමන්විතයි.ජල විදුලි පහසුකම් ද ඇත.පිවිසුම් මාර්ගය අඩි 15කි. වැඩි විස්තර සදහා අමතන්න -0769481600

Valuable Two storied house for sale in Kurunegala.

The House built on 34 perch land.22 km away from the kurunegala city and 700m from main road. House consists by 4 rooms, 1 bathrooms, living area, dining area and kitchen. Has 12 coconut trees and mango,jack trees. Water, electricity facilities are available.

For more information call – 0769481600